Gymnázium, Alejová 1

Košice

School tabs

Naše top
  • zvýšená hodinová dotácia matematiky v osemročnom štúdiu
  • experimentálne overovanie študijného odboru 7902 J 01 gymnázium – matematika pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
  • zvýšená hodinová dotácia vo výučbe cudzích jazykov
  • práca s intelektovo nadanými žiakmi
  • netradičné vyučovanie informatiky
  • programovanie Lego robotov
  • domáce a zahraničné exkurzie
  • Erasmus+ projekty a humanitný projekt
  • medzinárodné úspechy žiakov v súťažiach: 2 zlaté, 4 strieborné a 4 bronzové medaily z medzinár. olympiád v matematike a chémii 10 zlatých, 5 strieborných a 5 bronzových medailí v medzinár. robotických súťažiach titul Majstrov sveta v súťaži supertímov v programovaní robotov zo stavebnice LEGO v Mexiku
Odbory vzdelávania 
7902 J
osemročné gymnázium

Absolvent štúdia je rozvinutá osobnosť disponujúca všeobecným rozhľadom, zručnosťami a kompetenciami v konkrétnych odboroch schopná logicky zdôvodňovať, argumentovať a algoritmizovať postupy riešenia úloh z matematiky a iných prírodovedných predmetov.

8-ročné štúdium
Maturitné vysvedčenie
7902 J
štvorročné gymnázium

Zameranie na sociálne zručnosti a sebaprezentácia

Absolvent si osvojí kompetencie verejne vystupovať a efektívne viesť dialóg, konfrontovať svoje názory s odlišnými postojmi, asertívne a efektívne pracovať v tíme, riešiť konfliktné situácie, zvládať úlohu mediátora, facilitátora a vodcu tímu.

Zameranie na programovacie a interaktívne prostredia

Absolvent je schopný programovať robotické modely a jednočipové mikroprocesorové zariadenia (Lego, Arduino), pracovať na programoch na skúmanie videozáznamu v prírodovedných predmetoch (Coach) a tiež s dostupnými informáciami v prírodovedných databázach.

4-ročné štúdium
Maturitné vysvedčenie
7902 J 01
gymnázium – matematika (experimentálne overovanie)

Absolvent experimentálneho štúdia je všeobecne rozhľadená osobnosť schopná riešiť aj tvoriť problémové (nielen matematické) úlohy využívajúc pri tom argumentáciu a kritické myslenie.

4-ročné štúdium
Maturitné vysvedčenie
Zdieľať profil