Duálne vzdelávanie

Zázemie pre duálne vzdelávanie a podmienky pre rozvoj

Duálne vzdelávanie a príprava Duálny systém vzdelávania a prípravy je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorý sa vyznačuje najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa alebo v centrách pre odborné vzdelávanie a prípravu pri školách.

Podpora škôl spolupracujúcich so zamestnávateľmi

Centrá odborného vzdelávania a prípravy (COV a P) pre Košický samosprávny kraj  profiluje stredné odborné školy v regiónoch KSK podľa požiadaviek trhu práce. Hlavným cieľom COV a P je zabezpečovanie odborného vzdelávania a prípravy na výkon daného povolania a odborných činností. Centrá ponúkajú vzdelávanie nielen pre svojich žiakov, ale aj rekvalifikačné kurzy pre občanov, pedagógov, majstrov a verejnosť. Ponuka vzdelávania je určená aj spoločnostiam a zamestnávateľom ako možnosť realizovať rekvalifikácie svojich zamestnancov v týchto centrách. Činnosť centier odborného vzdelávania a prípravy významne prispela k podpore, aktivizácii a rozvoju celoživotného vzdelávania. Využitím pedagogického i materiálneho potenciálu týchto centier je zabezpečovaná príprava učiteľov odborných predmetov, príprava odborníkov pre funkciu majster výroby (na základe požiadaviek firiem), príprava inštruktorov pre iné stredné školy, ale i kvalitné praktické vyučovanie, poskytovanie odborného poradenstva alebo aj vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov.

Školy zapojené do duálneho vzdelávania

Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2 Košice
zobraziť
Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb, Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola J. Majlátha 2, Pribeník
zobraziť
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23 Košice
zobraziť
Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1 Košice
zobraziť
Stredná odborná škola priemyselných technológií, Učňovská 5 Košice - Šaca
zobraziť
Stredná odborná škola technická, Partizánska 1 Michalovce
zobraziť
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4 Michalovce
zobraziť
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1 Košice
zobraziť
Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1 Košice
zobraziť
Hotelová akadémia, Južná trieda 10 Košice
zobraziť
Stredná odborná škola techniky a služieb, Prakovce 282 Prakovce
zobraziť
Stredná odborná škola techniky a remesiel, Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskolája, Rákocziho 23 Kráľovský Chlmec
zobraziť
Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 Spišská Nová Ves
zobraziť
Obchodná akadémia, Komenského 3425/18 Trebišov
zobraziť
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8 Rožňava
zobraziť
Obchodná akadémia, Kapušianska 2 Michalovce
zobraziť
Obchodná akadémia, Polárna 1 Košice
zobraziť
Obchodná akadémia, Watsonova 61 Košice
zobraziť
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44 Košice
zobraziť
Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2 Košice
zobraziť
Stredná odborná škola veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2 Košice - Barca
zobraziť
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7 Spišská Nová Ves
zobraziť
Spojená škola s organizačnými zložkami Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb, Kollárova 17 Sečovce
zobraziť