Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova 8

Košice

School tabs

Naše top
  • workshopy s rôznymi slovenskými aj zahraničnými umelcami
  • spolupráca a výmenné pobyty so zahraničnými školami
  • koncerty, divadelné predstavenia, či iné verejné vystúpenia našich žiakov
  • oddychová “greenzone” pre žiakov
Odbory vzdelávania 
8226 Q
Hudobno - dramatické umenie

Absolvent sa uplatní v oblasti činoherného divadla, divadla malých javiskových foriem, kabaretu, muzikálu, TV, filmu, rozhlasu aj dabingu, alebo ako učiteľ na ZUŠ a v CVČ

Absolventský diplom
8227 Q
Tanec

Absolvent sa uplatní ako tanečník v rôznychprofesionálnych súboroch a aj ako učiteľ na ZUŠ a v CVČ

Absolventský diplom
8228 Q
Spev

Absolvent sa uplatní ako sólový spevák alebo člen speváckeho zboru, učiteľ na ZUŠ a v CVČ

Absolventský diplom
8229 Q 01
Hudba

Absolvent skladby je spôsobilý podávať profesionálne umelecké výkony, písať hudbu pre rôzne žánre, inštrumentovať a upravovať skladby a  pedagogicky pôsobiť na umeleckých školách.

Absolventský diplom
8229 Q 03
Hudba - hra na klavíri

Absolvent odboru  hudba - hra na klavíri - sa uplatní ako kvalifikovaný pedagóg  hry na klavíri v základných umeleckých školách, sólový, orchestrálny hráč, korepetítor, komerčný umelec.

Absolventský diplom
8229 Q 05
Hudba - hra na zobcovej flaute

Hudba - hra na zobcovej flaute, flaute, hoboji, klarinete, fagote, saxofóne, trúbke, pozaune, lesnom rohu, tube, bicích nástrojoch

Absolvent odboru hudba - hra na dychovom nástroji, alebo bicích nástrojoch sa uplatní ako kvalifikovaný pedagóg  svojho nástroja  v základných umeleckých školách, sólový, orchestrálny hráč v komornom, symfonickom a ľudovom orchestri, komerčný umelec.

Absolventský diplom
8229 Q 06
Hudba - hra na husliach

Hudba - hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, gitare, cimbale

Absolvent odboru hudba - hra na sláčikovom a strunovom nástroji  sa uplatní ako kvalifikovaný pedagóg  svojho nástroja v základných umeleckých školách, sólový, orchestrálny hráč v komornom, symfonickom a ľudovom orchestri, komerčný umelec.

Absolventský diplom
8229 Q 07
Hudba - hra na akordeóne

Absolvent odboru hudba - hra na akordeóne - sa uplatní ako kvalifikovaný pedagóg hry na akordeóne v základných umeleckých školách, sólový, orchestrálny hráč v komornom, symfonickom a ľudovom orchestri, komerčný umelec.

Absolventský diplom
Zdieľať profil